งานแผนงานโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ.2562-2565
แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2561-2565

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2561
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565

งานแผนงาน
วิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.31 KB
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อห้องเรียนคุณภาพ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.26 KB
สรุปกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.35 KB
สรุปกิจกรรมส่งเสริมการบริหารการจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.68 KB
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.95 KB
สรุปกิจกรรมนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.31 KB
สรุปการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 656.69 KB