งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2561 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565-2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.37 KB
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.3 KB