กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายรุ่งเรือง เมธากุลวณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ เมฆโต
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวัชระ ภักดีวงษ์
ครู คศ.3

นายธวัชชัย จำเมือง
ครู คศ.3

นายอนันตชัย แก้วกำเนิด
ครู คศ.2

นายสุรเชษฐ์ ระลึกสม
ครู คศ.1

นายเฉลิมพล มาเป็ง
ครู คศ.1

นางสาวศรศิริ พันธ์แก่น
ครู คศ.1

นายณัฐพงษ์ หลอมนาค
ครูผู้ช่วย

นายสุทธิภัทร ตุกล่อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ พันธุ์เสือ
ครูอัตราจ้าง

นายภาณุวัฒน์ อยู่ดี
ครูอัตราจ้าง