กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวสุมินชา ทศไกร
ครู คศ.1 หัวหน้าแผนภาษาญี่ปุ่น

นายณัฐธพงษ์ นาคะพงษ์
ครู คศ.1

นางณัฐิดา จงวิศาล
ครู คศ.1

นางสาวธันยมัย มีบำรุง
ครู คศ.1