สำนักงาน

นายอมรพจน์ ยินดีวงษ์
งานบุคลากร/การเงิน

นายทรงศักดิ์ กลิ่นจันทร์
งานผลิตเอกสาร

นางสาวรินณา อุชาเดช
งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวศิริกุลรณี พันธะสา
งานแผนงาน