โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์