งานแนะแนว

นางสาวจุฑามาศ เดชาพันธุ์กุล
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอุบลรัตน์ วรวัฒน์
ครู คศ.3

นายเอกชัย ฉายสิว
ครู คศ.1

นางวิไลพร ศิลาพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวดวงฤทัย ลำใยจร
ครูผู้ช่วย