กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางชลธิชา โตภู่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวิภาวรรณ ไชยฉอุ่ม
ครู คศ.3

นายสมบัติ แก้วศรี
ครู คศ.3

นางสาวรัชนีกรณ์ สมเสียง
ครู คศ.1

นางสาววิสุทธร คุณรักษา
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา โอทอง
ครู คศ.1

นางสาวเบญญาภา งามเลิศศักดา
ครู คศ.1

นายภูวเดช สมฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวอทิตยา เฮ่งเซ็ง
ครู คศ.1

นางนิสรีน อ่าวลึกน้อย
ครู คศ.1

นางสาวลัคนา จันแกมแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวดวงตะวัน เครื่องพาที
ครู คศ.1

นางสาวพรรณิดา ทองให้
ครูผู้ช่วย