กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

นางปวรินทร์ ปรางทอง
ครู คศ.2 หัวหน้าแผนภาษาจีน

นางสาวรติพร แสนรวยเงิน
ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา บุญวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นายพันธุ์เลิศ ไพฑูรย์บัวทอง
ครูผู้ช่วย