กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐพงศ์ ยาพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจีรภา มนูสาร
ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสลิลทิพย์ สนธิขันธ์
ครู คศ.3

นางพัชรษิธวัณ สุขนิติพัส
ครู คศ.3

นายพงศักดิ์ แก่นทองหลาง
ครู คศ.3

นางสาวจันทิมา กันเรือง
ครู คศ.3

นางพรพิชา ซื่อตรง
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.ต.สกนธ์ พุทธเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวแพรวพรรณ จันตะคุณ
ครู คศ.1

นางสาวปรัชญาพร อนุรักษ์
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ อักษร
ครู คศ.1

นายประสิทธิ์ กุยประเสริฐ
ครู คศ.1

นางสาวชญานิศา ปการวัสส์
ครู คศ.1

นางสาวศุภรัตน์ กองธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวทัศนีย์ กองทองนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาคินี จันทะวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลณัฐ สรวงนอก
ครูผู้ช่วย

นายปิยะวัฒน์ นพรัตน์ไมตรี
ครูผู้ช่วย

นายพงษ์เพชร ปัญญาสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายเทวัญ จันทร์ทอง
พนักงานราชการ