กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอารยา ผังลักษณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุริยา แสนสุขไสย
ครู คศ.2 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอุดมพร คัมภิรานนท์
ครู คศ.3

นางอรวรรณ ศิริรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวทัศนีย์ ซัวเกษม
ครู คศ.3

นางสาวยอดขวัญ เขตใหญ่
ครู คศ.3

นายชัยนันท์ พูลเพิ่มคล้าย
ครู คศ.2

นางสาวนริสรา ปัญจ่าแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวณัฐทยา เจริญวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวกชพร วิชา
ครู คศ.1

นายสุชาติ ศรีม่วง
ครู คศ.1

นางสาวทิพย์สุคนธ์ หัสสนะ
ครู คศ.1

นางสาวสุณิชา ศรีหารักษา
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา มณีวัน
ครูผู้ช่วย

นายศุภกิจ วงศ์สมัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญารัตน์ เจริญกุลศิริสิน
ครูผู้ช่วย