กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววิลาลินี สินกิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณพัชร อนุบุตร
ครู คศ.1 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวณัฏฐิณี มักการุณ
ครู คศ.3

นางสาวพนิดา จิตรจรัส
ครู คศ.3

นางเขมสิริ กิจเจริญโชติกุล
ครู คศ.2

นางสาววีริณ เชื้อแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวธนัฏฐา โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวจริยาพร ยิ้มคง
ครู คศ.1

นายวรุตน์ โอยสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวปิยตา พรหมสุข
ครู คศ.1

นายณัฐกานต์ บุตรให้
ครู คศ.1

นางสาวสระศรี ภิรมย์โยธี
ครู คศ.1

นายพัฒนชน กอกหวาน
ครูผู้ช่วย

นายนิติ อร่ามเรืองสกุล
ครูผู้ช่วย

นายธนศักดิ์ ศรีไพโรจน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรมน บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย