ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 4.4 MB 36
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 37.54 KB 43
ปกแฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 4.33 MB 232
แฟ้มสะสมผลงาน Word Document ขนาดไฟล์ 63.18 KB 231
ปก วPA Unkown Document ขนาดไฟล์ 748.53 KB 74
>แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน สำนักงานผู้อำนวยการ 67
ตราโรงเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 190.5 KB 20616
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 72.74 KB 55184
ปก คำนำ สารบัญ รายงานประเมินตนเอง 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 598.24 KB 55163
ตารางสรุป ผลการดำเนินงาน ตามค่ามาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.5 KB 146446
ไฟล์การเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.5 KB 146726
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.98 KB 146532
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 295.72 KB 146430
คู่มือสอนการใช้ google classroom โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 146875
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 61.84 KB 146656
เอกสารประกอบการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 146829
>รูปการแข่งขันออกแบบกราฟิก 147226
บันทึกข้อความขอเลื่อนวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 31.97 KB 146708
บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.9 KB 146410
ครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2563 146824
แนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน DLTV Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 146436
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.77 MB 146582
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด 146401
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.79 KB 146593
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 634.02 KB 146649
การเรียนการสอนด้วยศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 146602
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 838.5 KB 146800
การดำเนินการด้านวิชาการของสถานศึกษา Covid2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 146756
ปก sar กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 570.96 KB 146763
ปกหลัง sar ส่วนบุคคล 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 346.3 KB 146624
ปก sar ส่วนบุคคล 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 737.36 KB 146590
บันทึกข้อความกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ Word Document ขนาดไฟล์ 31.78 KB 146593
สรุปกิจกรรมนิเทศกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 224.6 KB 146725
สรุปกิจกรรมจัดหาสื่อเพื่อห้องเรียนคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 264.89 KB 146757
สรุปกิจกรรมบริหารจัดการกลุ่มสาระฯ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 198.47 KB 146777
แบบฟอร์มการจัดทำกิจกรรมปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 20.37 KB 146475
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม ปี2562 Word Document ขนาดไฟล์ 293.46 KB 146753
ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2560-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 12.46 KB 146427
ตัวอย่างการเขียนรายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 16.66 KB 146420
ขอความร่วมมือจัดทำและส่งพรรณนางาน Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 146787
ฟอร์มเกียรติบัตรราชประชาสานสัมพันธ์2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.8 KB 146541
แบบประเมินหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 148801
แบบรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 30.12 KB 146605