การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2565)

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ประกาศเจตจำนง ขอให้คำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนี้
          1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
          2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน
          3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดเพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสภาพรตลอดจิรัฐติกาล