โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3