โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3